Arkivplan.no

Finnøy kommune

Administrasjonsentrum

Jordbrukslandskap

   

ARKIVPLAN FOR FINNØY KOMMUNE

FØREMÅL

Føremålet med arkivplan til Finnøy kommune

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Finnøy kommune.

Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene m.m..

Arkivplanen skal sikra at Finnøy kommune ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleiar har det daglege ansvaret for arkivtenesta og utarbeidar verksemsdplan. Godkjend verksemdsplan skal vere med i kommunen sin årsplan.

I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta §1-1). Som administrasjonssjef i Finnøy kommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å setja seg godt inn i og følgja retningslinene i arkivplanen.

Judaberg 16. mai 2019

rådmann

   

Hidle bye night

Talgje fyrlykt